Proiecte propuse

Construire pod peste pârâul Sălaj
Considerentele principale în propunerea acestui obiectiv sunt :
♦ Devierea traficului cu utilaje agricole de pe drumul judeţean;
♦ Facilitarea accesului cetăţenilor în anumite zone ale comunei, acces care ar îmbunătăţii considerabil condiţiile de viaţă şi de muncă ale locuitorilor comunei ;

♦ Integrarea zonelor în cauză în ansamblul comunei ;
♦ Creşterea valorii adăugate a terenului aferent zonelor în cauză ;
♦ Accesul turiştilor către aceste zone în condiţii normale, zone care oferă o serie de peisaje foarte frumoase ;
♦ Încurajarea investiţiilor prin facilitarea accesului.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv avem un proiect ce vizează construirea unui pod pe un sens de aproximativ 40 tone peste pârâul Sălaj, şi care este inclus într-un proiect integrat ce a fost depus pentru măsura 322 din cadrul PNDR.

 

Extinderea reţelei de apă şi suplimentarea debitului de apă 

Asigurarea apei potabile pentru populaţia României se face din surse subterane şi de suprafaţă. Din studiile efectuate rezultă că cerinţele de apă se estimează la un nivel de 20,4 miliarde m3/an pentru anii 2005-2010 şi 32-35 miliarde m3/an pentru anii 2020-2025. Lungimea totală a reţelelor de transport şi distribuţie a apei potabile este de 33.519,8 km, din care în municipii şi orase 21.335,5 km. Lungimea totală a străzilor din municipii şi oraşe este de 21.949 km, din care cu reţea de distribuţie a apei 15.028,8 km, adică un procent de echipare de 68,45%.  Apele de suprafaţă sunt utilizate, în mare măsură ca surse de apă potabilă şi prin urmare calitatea apei potabile depinde, în linii mari, de calitatea sursei şi a tratării corespunzătoare a acesteia. În ceea ce priveşte starea fizică, chimică şi biologică a apelor de suprafaţă din Regiunea Nord-Vest, aproximativ 15 % dintre cursurile de apă monitorizate aparţineau, în anul 2004, categoriilor de apă IV şi V. Având în vedere numărul gradul redus de conectare la reţelele de apă şi canalizare, acest domeniu va avea nevoie de investiţii considerabile în condiţiile în care România a acceptat provocarea de a dezvolta tratarea apei şi de a creşte gradul de racordare a cetăţenilor până la 70% până în 2015. Aşa cum rezultă din Analiza Swot, există reţea principală de alimentare cu apă. Acest paragraf se referă mai exact la faptul că în 2009 se finalizează lucrările de aducţiune a conductei principale de apă potabilă pe o distanţă de 15.845 m. Aceste lucrări sunt rezultatul unui proiect început în anul 2005 în baza programului de alimentare cu apă a satelor prevazut de HG 577. Programul vizează introducerea sistemelor centralizate de alimentare cu apă, în vederea asigurării de apă potabilă pentru cca 2,5 milioane locuitori din cca 30% din satele României; asigurarea nevoilor stringente de apă potabilã în mediul rural; conştientizarea comunităţii cu privire la necesitatea folosirii apei potabile din surse de alimentare în sistem centralizat si educarea populatiei pentru a folosi raţional sursele de apă; asigurarea surselor de alimentare cu apă a agenţilor implicati în dezvoltarea localităţilor rurale; crearea condiţiilor de bază necesare unui trai decent si revitalizarea unor zone defavorizate; gestionarea si utilizarea ratională a surselor de apă. Având în vedere că distanţa de 15.845 m pe care urmează să fie introdus sistemul de alimentare cu apă nu acoperă tot efectivul comunei, ne-am propus extinderea reţelei cu încă 750 m pentru a satisface cat mai bine nevoile localnicilor comunei. De asemenea pentru a acoperi necesarul de apă în perioada de secetă, dorim sa suplimentăm debitul de apă prin

forarea unui puţ în adâncime. Astfel, proiectul integrat ce a fost depus spre finanţare în baza PNDR are în vedere şi realizarea acestui obiectiv.

 

Extinderea reţelei de canalizare pentru a acoperi tot efectivul comunei
Problemele legate de calitatea apelor de suprafaţă şi a celor subterane provin în principal din apele uzate neepurate, deversate în cursurile de apă. Calitatea cursurilor de apă depinde în mare măsură de capacităţile şi calitatea epurării apei uzate rezultate din activităţile umane (din totalul de 53 de staţii de epurare existente în Regiunea Nord-Vest, corespund din punct de vedere al treptei de epurare necesare şi funcţionează corespunzător un număr de 4 staţii de epurare).
În urma negocierilor pentru Capitolul 22 - Mediu, România are o serie de angajamente ferme ce implică investiţii considerabile în sectorul de apă şi apă uzată, în decursul unor perioade de tranziţie relativ scurte. În conformitate cu Tratatul de Aderare, România a obţinut perioade de tranziţie pentru conformarea cu acquis-ul pentru colectarea, descărcarea şi epurarea apelor uzate municipale până în 2018, precum şi pentru calitatea apei potabile, pentru conformarea cu Directiva 98/83 până în 2015. În Regiunea Nord-Vest perioadele de tranziţie obţinute pentru conformare cu acquis-ul în ceea ce priveşte colectarea, descărcarea şi epurarea apelor uzate sunt după cum urmează:
♦ până în 2015 pentru 35 aglomerări mai mari de 10 000 locuitori echivalenţi (l.e.); şi
♦ până în 2018 pentru 325 de aglomerări între 2 000 şi 10 000 locuitori echivalenţi.

Luând în calcul angajamentele mai sus menţionate, pe fondul unei infrastructuri şi al unor servicii deficitare în sectorul de apă, se constată nevoi investiţionale semnificative în toată Regiunea Nord-Vest. De asemenea este important a se lua în considerare nu numai volumul investiţiei necesare ci şi contextul instituţional. Astfel, în sectorul de apă, regionalizarea este o condiţie de bază pentru implementarea strategiei propuse pentru aceasta axă prioritară. Procesul de regionalizare a operatorilor existenţi în sectorul de apă a fost iniţiat în perioada programelor SAMTID de pre-aderare (Dezvoltarea investiţiilor în Oraşele Mici şi Mijlocii) şi FOPIP (Program pentru Îmbunătăţirea Performanţei Operaţionale şi Financiare). Compania de Apă Someş SA din Cluj a beneficiat de programul SAMTID, în timp ce programul Pre-FOPIP este în curs de derulare în judeţele Cluj (beneficiar SC Compania de Apă Arieş) şi Satu Mare (beneficiar S.C. APASERV Satu Mare S.A) iar programul FOPIP este în desfăşurare în judeţele Maramureş (beneficiar SC Vital SA) şi Satu Mare (beneficiar S.C. APASERV Satu Mare S.A).
Principalul obiectiv al procesului de regionalizare a fost crearea unor companii performante în sectorul de apă, care să poată implementa nu numai finanţarea UE, cât şi să preia funcţionarea facilităţilor din aglomerările învecinate, în care nu există un operator capabil să furnizeze acestor municipalităţi sau sate, o structură potrivită de implementare care să absoarbă fondurile UE. La nivelul regiunii nord-vest până în prezent sau constituit 4 operatori zonali /regionali, care vor opera în următoarele zone:
♦ Compania de Apă Someş SA - pentru zona Cluj - Sălaj
♦ Compania de Apă Arieş SA - pentru zona Turda - Câmpia Turzii

♦ SC Vital SA (ROC nu este operaţional) - pentru zona Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Baia Sprie, Tăuţii Măgherăuş, Şomcuta Mare, Sieni, Târgu Lăpuş, Borşa, Vişeu de Sus, Cavnic
♦ S.C. APASERV Satu Mare S.A (ROC nu este operaţional) - ROC-ul va deservi toate oraşele şi municipiile din judeţ, mai putin Negreşti-Oaş (care are un contract de concesiune în vigoare cu un operator privat)

Prin promovarea proiectelor mari de infrastructură bazate pe sisteme integrate de apă şi apă uzată într-o abordare zonală /regională, se urmăreşte maximizarea eficientă a costurilor prin realizarea de economii la scară, în scopul de a optimiza costurile de investiţii globale şi cele de operare induse de asemenea investiţii. Pentru a realiza acest lucru, comunităţile din ariile geografice clar definite (de ex. dintr-un bazin hidrografic) sunt încurajate să se grupeze şi să dezvolte un program de investiţii comun, pe termen lung, pentru dezvoltarea sectorului de apă (Master Planuri pentru apă /apă uzată). Investiţiile prioritare la nivel zonal /regional urmăresc să ofere populaţiei utilităţi corespunzătoare de apă şi apă uzată, la calitatea cerută şi la tarife acceptabile. Pe termen mediu, se intenţionează ca procesul de regionalizare şi înfiinţarea operatorilor regionali /zonali să asigure o absorbţie de succes a grant-urilor la nivel local prin creşterea capacităţii acestor operatori în ceea ce priveşte managementul proiectelor cu finanţare internaţională şi să asigure, de asemenea, faptul că noile facilităţi construite din fonduri UE sunt operate în mod adecvat. Operaţiunile care vor fi finanţate în cadrul acestei axe prioritare vor valorifica experienţa dobândită în cadrul programelor de pre-aderare - MUDP, ISPA, PHARE şi SAMTID. AM şi OI POS Mediu va furniza sprijin extern prin Asistenţă Tehnică beneficiarilor fără experienţă în elaborarea şi managementul proiectelor.

Concluzie
În 2004 , ne-a fost aprobată finanţarea de la SAPARD în vederea implementării proiectului privind realizarea reţelei de canalizare menajeră pe o suprafaţă de 4.9 km şi a staţiei de epurare, proiectul fiind finalizat în 2007. Datorită faptului ca actuala reţea de canalizare nu acoperă tot efectivul comunei, avem un proiect de extindere a acesteia pe o distanţă de 5 km în acest fel asigurând accesul tuturor localnicilor comunei la aceasta.

 

Consolidarea malurilor râului Someş prin îndiguire
Obiectul principal al acestui obiectiv se referă la îndiguirea cursului râului Someş în scopul evitării inundaţiilor locuinţelor oamenilor şi a culturilor din această zonă. Zona a fost evaluată şi este considerată zonă de risc din acest punct de vedere. Pentru noi este deosebit de important realizarea acestui obiectiv întrucât este vorba în primul rând despre siguranţa cetăţenilor noştri, apoi despre pagubele pe care o viitură le-ar putea produce şi nu în ultimul rând pentru protecţia mediului şi a ecosistemelor de pe acest tronson al râului Someş.

 

Crearea unui centru de Protejare a resurselor naturale

Pentru realizarea acestor obiective dorim să concretizăm până în anul 2013 urmatorele acţiuni:
♦ Organizarea în cadrul primăriei a unui departament care să gestioneze această activitate.
♦ Angajarea de personal calificat tehnic şi administrativ care să coordoneze şi să aplice acţiunile specifice necesare.
Principala problemă cu care ne confruntăm în momentul de faţă este nerespectarea resurselor naturale aşa cum considerăm necesar. Având în vedere că momentan nu există resurse umane şi materiale pentru a proteja aceste resurse: pădurea, obiectivele turistice, spaţiile verzi, etc. , riscăm să devalorizam această resursă, să ruinăm ecosisteme şi vom întâmpina dificultăţi în momentul creeri de infrastructuri turistice. 

Principalele acţiuni care trebuie implementate, respectate şi luate în cel mai serios mod posibil la nivel de mentalitate sunt urmatoarele:
♦ Protecţia, paza şi îngrijirea fondului forestier. Prin implicarea unui personal specializat şi prin implementarea unui sistem de contravenţii eficient credem că putem realiza această acţiune implicând costuri decente.
♦ Achiziţie utilaje şi echipamente necesare lucrărilor de întreţinere a spaţiilor verzi şi a fondului forestier.
♦ Amenajarea şi dotarea unui spaţiu în cadrul primăriei care să deservească aspectul administrativ a centrelor.

 

Realizarea ofertei comunei de atragere a investitorilor privaţi
Având în vedere faptul că dezvoltarea comunei se bazează într-o mare măsură pe exploatarea potenţialului turistic iar implementarea proiectelor necesită cofinanţare, trebuie realizată o ofertă a comunei care să atragă finanţări private ale agenţilor economici dispuşi să investească în acest sens. Este o măsură absolut necesară datorită modalităţii retroactive de acordare a fondurilor europene. Această ofertă trebuie să conţină facilităţile şi oportunităţile pe care comuna le poate oferi:
♦ Prezenta strategie de dezvoltare;

♦ Hărţile şi planurile pentru terenurile pe care comuna doreşte să amplaseze viitoarele obiective economice şi turistice;
♦ Proprietatea asupra terenurilor, preţul lor sau disponibilitatea proprietarilor de a le ceda pentru uzufruct;
♦ Accesul la utilităţi şi infrastructură de transport şi comunicaţii;
♦ Toate facilităţile pe care comuna le poate şi intenţionează să le ofere viitorilor investitori.

În sensul realizării acestei oferte, există ca prioritate din partea autorităţilor pregătirea unui dosar care să conţină toate aspectele menţionate mai sus.

 

Promovarea potenţialului turistic ca principală măsură de dezvoltare economică
Dezvoltarea pe viitor a comunei Sălsig este influenţată într-o mare măsură de valorificarea potenţialului turistic. În orice zonă există un potenţial pe care trebuie să se axeze investiţiile de bază ,iar politica noastră este de a identifica acest potenţial, a creea un mediu propice pentru a se investii în acesta şi de a urmări această dezvoltare pas cu pas. Preşedintele Jose Manuel Barroso a afirmat: „Comisia Europeană va continua să insiste asupra obţinerii de rezultate concrete pentru cetăţenii europeni. Existenţa unei arhitecturi instituţionale noi ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona se va realiza concomitent cu respectarea iniţiativelor politice asumate în ultimii ani. Priorităţile pentru 2009 cuprind reformele economice, mai multe locuri de muncă, problemele de modificări climatice şi insecuritate energetică, migraţia şi mai multă securitate pentru cetăţenii nostri". În acest context Comisia Europeană şi-a stabilit obiectivele politice pentru cinci domenii prioritare:

♦ Creştere economică şi ocuparea forţei de muncă;
♦ Schimbări climatice şi o Europă durabilă;
♦ Politică comună de imigraţie;
♦ Cetăţenii pe primul loc;
♦ Europa - un partener mondial.
Pe tot parcursul anului 2009, Comisia Europeană va continua să se concentreze pe obţinerea de rezultate concrete în beneficiul cetăţenilor şi al mediului de afaceri. Creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă vor rămâne prioritatea politica a Uniunii Europene, susţinută şi de eforturi reale în domeniul schimbărilor climatice, astfel încât acestea să răspundă nevoilor energetice ale Uniunii. Comisia va urmări cu prioritate revizuirea Strategiei de piaţă internă şi a Agendei sociale, punând în acelaşi timp bazele pentru reformele din următorii ani. Unul din principalele aspecte ce vor fi avute în vedere va fi revizuirea bugetului, pe baza consultărilor ce sunt în derulare. De asemenea, concretizarea unei politici comune privind migraţia va reprezenta o prioritate fundamentală, în acest mod putând fi exploatate oportunităţile oferite de migraţie în era globalizării. Comisia Europeană doreşte să continue agenda de ameliorare a reglementărilor (Better regulation) şi să se concentreze pe consolidarea legislaţiei UE pentru a asigura un managament eficient al programelor financiare. Pentru atingerea acestor priorităţi, Comisia Europeană îşi propune să obţină consensul asupra iniţiativelor sale legislative şi să încurajeze dezbaterile privitoare la problematica pieţei interne, agendei sociale şi revizuirea bugetului.

Din acestea trebuie să înţelegem în primul rând faptul ca UE îşi va continua măsurile de sprijinire a statelor aflate în stadiu de dezvoltare cum se află România în aceste momente şi că deci măsurile prin care se acordă finanţări europene nu numai că vor continua ci se vor perfecţiona. Fapt doveditor în acest sens este apariţia axei prioritare 5 din cadrul POR care are ca domeniu de intervenţie 3 : "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică."

În vederea realizării acestui obiectiv, trebuie precizat faptul că, în comuna noastră există o suprafaţă de 50 ha administrat de Consiliul Judeţean Maramureş care poate fi utilizat pentru crearea unei zone turistice.
Pentru a promova şi instala turismul la nivelul comunei Sălsig ne axăm pe 3 măsuri importante:
♦ Promovarea turismului religios
♦ Înfiinţarea unui camping pentru turişti pe valea Burjugului
♦ Promovarea turismului religios
Zona Maramureşului are o atât de bogată ofertă turistică, încât singurul lucru care nu este disponibil în limitele acesteia e marea. În rest, regiunea acoperă totul, de la excursii pe munte şi sporturi extreme la turism cultural şi religios, după preferinţele fiecăruia şi în funcţie de anotimp.  Turismul religios are o vechime de secole. Manifestat de cele mai multe ori sub forma pelerinajului, el implica din partea turistilor un anumit nivel de instruire si de cultura pentru a putea aprecia obiectivele din punct de vedere al arhitecturii, al valorii si semnificatiilor spirituale. Scopul acestui tip de turism, dincolo de nevoia de cunoastere si de placere estetica, este dorinta unei experiente divine. Acesta este motivul ce sta la baza păstrarii pelerinajelor determinate de traditiile religioase (pelerinajul la Mecca) sau cele legate de evenimente si manifestari specifice (moaste, icoane facatoare de minuni). Oricare ar fi motivele ce stau la baza sa, fie ca este vorba de interes istoric si cultural sau doar de devotement spiritual, turismul religios atrage un numar mare de adepti. Un element de atracţie pentru atragerea de turişti şi pentru promovarea turismului religios va fi mănăstirea Făget care este în construcţie şi se află pe o colina înaltă, pe şoseaua ce leagă Baia Mare de Cehul Silvaniei, zona numită „Chioar - Codru". Mănăstirea Făget este singura mănăstire din zona Codru-Someş. Un loc binecuvântat, născut în urma unui vis al preotului din Sălsig, Cornel Bot. După finalizarea construcţiilor, mănăstirea va fi un punct de atracţie a turiştilor interesaţi de genul acestea de turism, dar şi un loc spiritual pentru locuitorii comunei.

 

 

Înfiinţarea unui camping pentru turişti pe valea Burjugului
Turismul rural, în ansamblul său, include o paletă largă de modalităţi de cazare, de activităţi, evenimente, festivităţi, sporturi şi distracţii, toate desfăşurându-se într-un mediu tipic rural. Este un concept care cuprinde activitatea turistică organizată şi condusă de populaţia locală rurală şi care are la bază o strânsă legătură cu mediul ambiant natural şi uman. Agroturismul vine ca o activitate complementară, ce valorifică excedentul de spaţii de cazare existent în gospodăria ţărănească, pregătit şi amenajat special pentru oaspeţi; care se constituie dintr-un ansamblu de bunuri şi servicii oferite de gospodăria ţărănească spre consumul persoanelor.

Satul ocupă un loc deosebit în imaginea orăşeanului, semnificând dimensiunea umană, animaţia locală specifică, evocă primăria, birtul, şcoala, biserica, locuri care au marcat viaţa oamenilor secole de-a rândul. Aici se regăsesc artizani, comercianţi, mici întreprinzători, actori locali care fac viaţa mai uşoară la ţară. Reprezintă, de asemenea, locul de baştină a celor mai frumoase sărbători, a celor mai frumoase obiceiuri de nuntă, botez sau de iarnă. Sălsig este renumită pentru relieful şi peisagistica ieşite din comun. De asemenea potenţialul turistic al locului este completat de floră şi faună prezente aici. Această zonă poate reprezenta o atracţie deosebită atât pe timpul verii cât şi iarna datorită activităţilor specifice care se pot desfăşura, drumeţii etc.
Propunere
Întrucât peisajele zonei în care considerăm că ar fi oportună realizarea unui camping sunt deosebite, de o naturaleţe aparte considerăm naturală axarea locurilor de cazare, camping, activităţi pe o direcţie rurală, cu căsuţe construite din lemn, leagăne din lemn şi alte elemente cu tentă rustică. Locaţia se poate amenaja pentru diverse manifestaţii culturale care să sporească notorietatea locului, cât şi pentru sesiuni şi concursuri de vânat, pescuit sau doar relaxare în aer liber.

 

 

Înfiinţarea unei pieţe agroalimentare
Amenajarea unei pieţe agroalimentare moderne este necesară deoarece în comună există foarte multe resurse dar nici o piaţă de desfacere. Acest proiect va contribui la dezvoltarea economică şi socială a zonei şi va permite producătorilor noştri locali să-şi poată scoate spre vânzare produsele proprii.

Principalele aspecte care trebuie avute în vedere pentru îndeplinirea acestui obiectiv sunt:
♦ Construirea sau achiziţia de mese şi montarea acestora într-un spaţiu cu vizibilitate maximă, cu potenţial de vad comercial;
♦ Îngrădirea, betonarea şi asfaltarea spaţiului în cauză;
♦ Aducţiunea de facilităţi corespunzătoare bunei funcţionalităţi a pieţei : apă şi canalizare în primă fază.

 

Înfiinţarea unor puncte de colectarea agricole

Considerând agricultura ca o ramură prioritară a economiei naţionale, s-au stabilit prevederi şi acţiuni menite să aducă un reviriment important în acest sector, printre care: creşterea cantitativă şi calitativă a producţiei vegetale şi animale în scopul asigurării securităţii alimentare a populaţiei şi pentru crearea de disponibilităţi la export; accelerarea reformei funciare; încheierea procesului de privatizare - concesionare a activelor şi terenurilor agricole ale fostelor I.A.S., precum şi a serviciilor din agricultură; stimularea şi sprijinirea producătorilor agricoli pentru înfiinţarea de adevărate exploataţii agricole performante şi de organizaţii profesionale; dotarea tehnică a agriculturii, în primul rând prin sprijinirea producătorilor agricoli în cumpărarea de tractoare, maşini agricole, utilaje, echipamente, instalaţii, îngrăşăminte, produse petroliere; dezvoltarea agriculturii în concordanţă cu regulile de protecţie a mediului înconjurător; dezvoltarea unei pieţe concurenţionale; dezvoltarea complexă, armonioasă, durabilă a zonei rurale etc. În vederea sprijinirii producatorilor agricoli urmărim înfiinţarea de centre de colectare a produselor agricole, la preţuri avantajoase pentru producători, în vederea valorificării potenţialului existent şi sprijinirii producătorilor agricoli. Astfel se vor constitui centrele de colectare sau punctele de achiziţi care: colectează produsele agricole de la grupurile de producători şi alţi furnizori din zonă; sortează producţia pe clase de calitate; asigură ambalarea produselor conform caietului de sarcini; depozitează temporar produsele agricole; asigură necesarul de mijloace de transport; livrează produsele la piaţa de gros; informează producătorii privind principalele elemente ale pieţei de gros; asigură consultanţa de specialitate pentru producătorii agricoli din zonă.

 

Crearea unei zone industriale în comuna Sălsig
În principal datorită migraţiei marilor companii europene spre zona estică a Europei, în căutare de mână ieftină de lucru şi zone de extindere, spaţiile industriale au crescut constant în preţ şi căutare. În prezent balanţa între achiziţie şi construcţie este înclinată în favoarea celei de-a doua.  Tot mai multe companii preferă să investească în terenuri, cu scopul de a ridica construcţii noi, sau să achiziţioneze spaţiile construite de alte firme. Această schimbare de perspectivă se datorează mai multor factori. Unul dintre motive se poate observa în evoluţia economiei de piaţă. Un număr tot mai mare de firme încep să nu mai facă faţă concurenţei şi a maturităţii mediului de afaceri, iar spaţiile ocupate de ele devin disponibile. Un alt motiv este reprezentat de nivelul ridicat al preţurilor. La fel ca şi în construcţiile destinate populaţiei, preţurile spaţiilor industriale au crescut cu mult peste valoarea acceptabilă. În aceste condiţii tot mai mulţi investitori preferă să analizeze strategia sub care îşi vor desfăşura extinderea calculând avantajele unei construcţii noi. Multe dintre firmele care îşi vor desfăşura activitatea pe raza oraşului se lovesc de aceeaşi problemă: traficul greu, şi aşa îngreunat de lipsa unui sistem stradal mai aerisit, este limitat în oraş, motiv pentru care construcţia de noi spaţii industriale, adaptate necesităţilor moderne ale companiilor, va continua să devină o soluţie atractivă. Pe considerentele de mai sus şi datorită faptului că ne situăm într-o zonă în care industria este o componentă care ar influenţa foarte mult dezvoltarea nu numai a comunei ci a întregii zone, considerăm acest obiectiv de real potenţial şi credem că ar constitui un real interes pentru investitori.

Programul, în linii mari, pentru îndeplinirea acestui obiectiv se structurează astfel :
♦ Amenajarea spaţiului avut în vederea pentru acest obiectiv deţinut în prezent de către administraţia publică locală;
♦ Amenajarea platformei din punct de vedere fizic;

♦ Aducţiunea utilităţilor în această zonă şi facilitarea racordării posibililor investitori;
♦ Crearea şi promovarea unei oferte comerciale efectuate în urma unui studiu de piaţă;
Pentru realizarea acestor aspecte sunt necesare multe relaţii de colaborare pe care credem că le putem obţine în timp datorită direcţiilor de dezvoltare adoptate în Europa în această perioadă.

 

Modernizarea Căminului Cultural din localitatea Sălsig
Căminele Culturale sunt parte din infrastructura publică pentru bunuri şi servicii culturale. Acestea au fost şi sunt în continuare instrumentul principal pentru promovarea culturii în mediul rural. Legea 22/2003 reglementează activitatea Căminelor Culturale şi defineşte Căminele Culturale ca fiind " instituţiile publice de cultură care desfăşoară activităţi şi în domeniul educaţiei permanente, organizate în afara sistemului naţional de învăţământ formal, în colaborare cu acesta, având drept scop păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale". Administrativ, Căminele Culturale se află în subordinea Consiliilor Locale. Principalele manifestări care se desfăşoară în aceste incinte sunt spectacolele folclorice şi alte activităţi legate de evenimente sociale locale.  Având în vedere că aceste centre sunt singurele de profil la nivel rural şi deci şi în cadrul comunei noastre, existenţa lor, continuitatea, amplificarea şi diversificarea evenimentelor pe care le găzduiesc trebuie încurajată, menţinută şi mai ales protejată de către autorităţile locale. În comuna Sălsig există un Cămin Cultural reabilitat în anul 2006. Principalele manifestări care se desfăşoară în aceste incinte sunt spectacolele folclorice şi alte activităţi legate de evenimente sociale locale. În vederea dezvoltării interesului tinerilor pentru cultura şi tradiţie, dorim sa modernizăm Căminul Cultural existent prin dotarea lui cu aparatura modernă. Renovarea şi modernizarea Căminului Cultural a însemnat un pas înainte în viaţa culturală a comunităţii. Căminul Cultural este un local corespunzător pe deplin muncii culturale, întruneşte toate condiţiile pentru găzduirea tuturor activităţilor culturale şi artistice organizate de şcoală şi de comunitatea locală: prezentarea de spectacole, organizarea adunărilor populare, întâlniri cu întreprinzători români si străini, întâlniri cu mari personalităţi ale vieţii culturale, artistice şi politice, organizarea meselor festive, nunţilor, logodnelor, botezurilor, majoratelor şi altor evenimente din viaţa comunităţii.

 

Realizarea unei Săli de sport multifuncţionale în comuna Sălsig
Condiţiile în care elevii comunei noastre îşi desfăşoară activităţile sportive la nivelul anului 2009 sunt precare iar în apropiere nu există săli de sport polivalente, aspect care ne conduce să credem că pe lângă crearea unor facilităţi destinate elevilor am creea infrastructura pentru organizarea multor evenimente sportive. Avantajele sunt multiple şi se referă atât la cetăţenii noştrii cât şi la sporirea popularităţii comunei şi la diversificarea activităţilor turistice ale comunei. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv ne bazăm pe următorul program naţional din care prezentăm mai jos câteva aspecte pentru a evidenţia rezultatele acestuia de-a lungul timpului (este un program care are deja un istoric). Prin acest Program s-a avut în vedere realizarea de săli de sport, în care elevii să poată desfăşura activităţi sportive în condiţii optime de confort şi siguranţă. Pentru ca aceste săli de sport să răspundă necesităţilor diferite între mediul urban şi mediul rural, începând cu anul 2005 au fost lansate 2 noi proiecte (faţă de sala de sport tip B - sală ce avea o capacitate de 50 de locuri), după cum urmează:

♦ sală de sport cu 150 de locuri, care se adresează în special mediului urban
♦ sală de educaţie fizică - pentru mediul rural
♦ număr total săli de sport care vor fi finalizate în anul 2007: 119 sãli de sport, din care:
- săli educaţie fizică - 41
- săli cu 150 locuri - 45
- săli polivalente - 5 - reprezintă structuri preluate, adică săli ce vor fi atipice - nu se încadrează în proiectele tip de săli de educaţie fizică sau săli cu 150 de locuri
- săli tip B - 28
♦ număr total săli de sport a căror executie va demara în anul 2007: 80 sãli de sport din care:
- săli educaţie fizică - 30
- săli cu 150 locuri - 40
- săli polivalente - 10

Beneficiari: Autorităţile publice locale în care se realizează investiţiile/elevii din localităţile respective.
Scop: Realizarea de construcţii de noi săli de sport pe lângă instituţiile de învăţământ de toate gradele, la oraşe şi sate.
Obiectiv: Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a activităţilor sportive în cât mai multe localităţi.
Surse de finanţare:
♦ buget de stat;
♦ credit extern;
♦ alte surse de finanţare;


Construire centru de zi pentru persoane vârstnice
Având în vedere politica socială promovată de Guvernul României, prin care se urmăreşte îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi prestaţiilor sociale acordate categoriilor vulnerabile de populaţie, în limitele sale de competenţă, Primăria comunei Sălsig îşi propune să asigure creşterea numărului de servicii sociale specializate disponibile. O problemă importantă a unor categorii de persoane vârstnice o constituie inexistenţa unei locuinţe sigure şi adecvate, adaptată vieţii persoanelor dependente. Statisticile arată că mai mult de jumătate din persoanele vârstnice au mari dificultăţi în ceea ce priveşte achitarea facturilor la serviciile curente şi/sau procurarea elementelor necesare subzistenţei, ca urmare cei mai mulţi dintre aceştia au redus cheltuielile pentru hrană la mai puţin de un sfert din necesarul caloric zilnic specific vârstei, au renunţat la telefon, Tv, radio, pentru a-şi putea cumpăra medicamentele necesare şi a-şi achita măcar parţial costurile de întreţinere ( energie electrică, termică, lemne, etc. ). Cea mai vulnerabilă categorie o reprezintă bătrânii singuri, mai ales când singurătatea se asociază cu lipsa mijloacelor materiale şi dependenţă Centrul de zi pentru vârstnici reprezintă o posibilitate oferită bătrânilor de a-şi petrece timpul liber într-un mod mai interesant, fiind o şansa pentru ei de a-şi găsi noi prieteni. Scopul Centrului este ameliorarea stării psihologice a bătrânilor singuratici şi vulnerabili prin diverse activităţi distractive, creative şi spirituale. Aici în jur bătrânii au posibilitatea să îşi petreacă, zilnic, în mod plăcut şi util timpul. Ei sunt angrenaţi în activităţi de divertisment, citirea presei, vizionarea de filme, lectură de cărţi dar şi în activităţi practice .Aceste activităţi au dus la distrugerea unor bariere de comunicare şi apropierea bătrânilor la nivel personal şi spiritual unul faţă de altul şi faţă de angajaţii Centrului. Ca prioritizare avem în vedere realizarea acestui obiectiv în funcţie de obţinerea finanţării sau a finanţărilor dar menţionăm faptul că reprezintă o prioritate secundară.În condiţiile actuale, pentru realizarea acestui centru este nevoie de achiziţia unui imobil, reabilitarea şi/sau modernizarea lui. De asemenea este nevoie de dotarea corespunzătoare, de angajarea personalului şi alte cheltuieli auxiliare. 

 

Modernizarea bazei sportive
Educaţia fizică şi sportul au permanent o contribuţie substanţială la creşterea, dezvoltarea şi formarea unui tineret sănătos atât din punct de vedere fizic cât si psihic. Preocupări pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive atât în şcoli în cadrul orelor de educaţie fizică şi sport cât şi în cadru lărgit cu tineretul satului, mai ales în duminici şi sărbători, au existat, însă nu aveau o desfăşurare susţinută şi ordonată.

Programul se derulează de către Cancelaria Primului Ministru prin Comisia privind determinarea oportunității, eligibilității şi aprobării proiectelor. Lucrările comisiei sunt asigurate de un secretariat format din specialiști din Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuințelor, care va asigura şi monitorizarea derulării Programului.

Acţiunile necesare realizării acestui obiectiv sunt:Amenajarea nocturnei

♦ amenajarea gazonului şi vestiarelor.
♦ construirea de tribune.
♦ branşarea la utilităţi a bazei sportive.
Luând în cosiderare echipa de fotbal a comunei : Gloria Sălsig, cosiderăm ca o asemenea măsură de modernizare a bazei noastre sportive ar fi benefica pentru îmbunatătirea performanţelor echipei. În vederea realizării acestui obiectiv, comuna dispune de un spaţiu urmând faza de implementare a proiectului.


Amenajare Centru de conservare a tradiţilor locale
Cultura Ţării Maramureşului e bine cunoscută prin originalitatea şi puternicul său specific local, cum spunea folcloristul T. Bănăţeanul „un caracter cu totul original, cu elemente specifice pe care nu le găsim în alte zone". Izvorul acestei culturi originale se află atât în firea deosebită a locuitorilor cât şi în relativa izolare geografică, în curbura nordică a Carpaţilor, înconjurat de munţi cu păduri greu de pătruns, care au favorizat cultura lemnului aşa de dezvoltată de aici, şi a dat numele de Carpaţii Păduroşi pentru grupele de la nord şi est. Maramureşul abundă în atracţii culturale naturale şi artizanale. De la bisericile de lemn şi muzee la pieţele satelor şi la viaşa de zi cu zi a sătenilor avem, senzaţia că am intrat într-un timp care s-a oprit in loc. Maramureşul este tărâmul sărbătorilor creştine. Aici, timpul nu este măsurat în luni, zile şi ore, ci în vremea semănatului, a Postului Mare şi a Sfintelor Pasti, a cositului şi a Sărbătorii Sfintei Marii, a recoltei şi a pregătirilor pentru Crăciun. Atunci când îşi termină munca, maramureşenii sărbătoresc cu toată însufleţirea. Îşi pleacă smeriţi capul pentru rugăciune, dar se şi bucură de joc, de horit si de locurile în care s-au nascut. Pentru a simţi ritmul acestei regiuni trebuie sa o vizitaţi in timpul sărbătorilor, când pământul,obiceiurile şi oamenii se unesc într-un dans care conturează Maramuresul. Dar ceea ce surpride în ziua de azi este faptul că datinile străvechi s-au păstrat curate şi neaşteptat de vii în aceste locuri. Cântecele, dansurile, portul ţărănesc, mâncărurile precum şi meşteşugul olăritului şi al lucrului cu lemnul la contrucţia caselor, bisericilor, porţilor, troiţelor sau obiectelor casnice ca fusele cu zurgălăi sau pecetarele a constituit un valoros subiect de studiu pentru etnografi din mai multe ţări, dar şi de admiraţie pentru vizitatorii zonei. Tradiţiile reprezintă oglinda trecutului. Astfel , conservarea acestora apare ca necesară pentru ca posteritatea să nu-şi uite originile. Pentru a evita pierderea interesului tinerilor faţă de obiceiurile şi tradiţile locale, dar şi pentru a transmite din farmecul acestora vizitatorilor comunei noastre, considerăm benefică înfiinţarea unui centru pentru păstrarea tradiţilor. De asemenea, avem în vedere asocierea cu ansambul Măgura din localitatea Cerneşti pentru înfiinţarea unui trupe de dans popular.
 
Amenajare loc de joacă pentru copii
Amenajarea unui loc de joacă pentru copii oferă personalitate comunei , crescând astfel respectul atât faţă de sine a cetățenilor comunei cât şi o îmbunătăţire a imaginii comunei de care aceasta are mare nevoie. Propunem realizarea unor zone verzi, florale, dotarea cu mobilier rustic realizat din lemn, înființarea unui loc de joacă pentru copii cu leagăne şi alte accesorii. Această măsură ar permite folosirea eficientă a forței de muncă specializată la nivel de comună în prelucrarea lemnului.
 
Realizarea de spaţii verzi pentru locuitorii comunei Sălsig
Comuna Sălsig, ca şi multe comune din judeţ suferă la capitolul spaţii verzi amenajate. Nu avem parcuri în care copii noştrii sa socializeze, bătrânii sa facă o plimbare şi adulţii să stea la o poveste când se întorc de la serviciu. Comuna dispune de diverse spaţii, în diverse puncte, care ar putea devenii oaze de linişte şi popas pentru trecători, posibili turişti, mici comercianţi şi infrastructuri pentru evenimente culturale şi sociale manifestate în aer liber. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv sperăm să facem parte din beneficiarii PROGRAMULUI NAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPAŢII VERZI ÎN LOCALITĂŢI.Programul se adresează autorităţilor publice locale care aplică voluntar în vederea realizării proiectelor de dezvoltare şi modernizare a spaţiilor verzi din localităţi, precum şi înfiinţarea de noi parcuri, scuaruri şi aliniamente plantate sau reabilitarea celor existente.
 
Crearea în cadrul primăriei a unui centru de informare pentru programele Uniunii Europene
Experienţa ţărilor care au aderat la UE anterior României a demonstrat că localităţile mici, în special cele rurale, absorb o mică parte din fondurile pe care le-ar putea accesa şi care le-ar permite să se dezvolte, datorită faptului că nu deţin informaţii referitoare la programele de finanţare europene şi modul în care pot fii accesate acestea.Scopul acestei măsuri este aşadar realizarea unui proiect de înfiinţare a unui centru de informare care să ofere tuturor grupurilor interesate, informaţii despre programele de finanţare europene accesibile României în perioada 2009-2013, în perioadele care vor urma şi modul în care acestea pot sau vor putea fi accesate.
În linii mari propunerea noastră cuprinde:
♦ amenajarea unui spaţiu din cadrul primăriei prin dotarea cu mobilier şi dotarea cu aparatura IT, conexiuni Internet şi telefon, birotică;

♦ minimum 1 persoană angajată, un consultant;
♦ un link pe site-ul primăriei;
♦ minim 5 fişe de proiect realizate la nivel de 2009;
♦ minim 1 acţiune de informare pe lună;