Analiza SWOT

Infrastructură de transport, comunicaţii şi cadru natural
Puncte tari:
♦ Se situează la cca. 40 km de oraşul Baia Mare;
♦ Relief în trepte, format din dealuri înalte, şesuri si lunci;
♦ Peisaje deosebite create prin aşezarea localităţii de-a lungul râului Someş, izvor de viaţă şi prosperitate;
♦ Resurse mari şi diversificate în domeniul lemnos şi al florei, de la arbori de esenţă tare până la multe specii de plante cu avantaje medicinale;
♦ Comuna dispune de uliţe pietruite;
♦ Situarea pe DJ 108/a;
♦ Existenţa serviciului de telefonie fixă, telefonie mobilă şi servicii de furnizare internet;
♦ Prezenţa la nivel de comună a transportului în comun, aspect important prin prisma conexiunii oamenilor cu localităţile Satu Mare, Cehu Silvaniei şi reşedinţa de judeţ Baia Mare.
Puncte slabe:
♦ Drumurile săteşti nu sunt asfaltate;
♦ Malurile Someşului nu sunt consolidate;
♦ Comuna nu dispune de un centru de întreţinere a drumurilor.

Oportunităţi:
♦ Fiind situată la 40 km de oraşul Baia Mare, comuna Sălsig are acces rapid la majoritatea facilităţilor economico-sociale oferite de acest vad în continuă creştere;
♦ Multitudinea speciilor de arbori şi volumul însemnat al acestora permite crearea unei industrii de profil în zonă;
♦ Flora conţine o varitate mare de plante cu caracter medicinal care pot fii exploatate;
♦ Comuna se situează pe DJ 180/a, aspect important dpdv. al comunicării cu orice factor de importanţă social-economic;
♦ Existenţa unui proiect de asfaltare a drumurilor comunale ,consolidare a podurilor şi podeţelor,amenajare de trotoare si implementare sistem de rigole; proiect care face parte dintr-un proiect integrat.

Ameninţări:
♦ Devalorificarea resurselor în timp datorită saturării pieţei şi apariţiei concurenţei pe pieţele de consum accesibile;
♦ Datorită faptului că malurile Someşului nu sunt consolidate,există pericolul prăbuşirii acestora;
♦ Riscul deteriorării drumurilor, chiar şi după reabilitarea lor dacă nu se infiinţează un centru de îngrijire permanentă a reţelei rutiere.


Populaţia, forţa de muncă

Puncte tari:
♦ Datorită situării într-o zonă cu influenţe religioase considerabile, caracteristicile de bază ale populaţiei sunt respectul şi încrederea în oameni;
♦ Zonă fără conflicte sociale;
♦ Forţa de muncă existentă în comună, experienţa acumulată în cultura plantelor şi zootehnie şi gradul de şcolarizare ar permite asigurarea unor braţe calificate pentru eventalele noi unităţi.

Puncte slabe:
♦ Număr destul de mare al populaţiei dezocupate;
♦ Lipsa diversităţii în calificarea pe sectoare lucrative;
♦ Încrederea relativ scazută în instituţiile statului;
♦ Inexistenţa unor puncte economice la nivel de comună în care forţa de muncă să activeze.
Oportunităţi:
♦ Posibilitatea atragerii unor fonduri speciale destinate modernizării reţelei unităţilor şcolare;
♦ Existenţa unor programe naţionale de lansare a turismului poate stimula valorificarea potenţialului turistic al zonei;
♦ Potenţialul economic ar permite crearea şi dezvoltarea unor întreprinderi care ar creea locuri de muncă.
Ameninţări:
♦ Migraţia forţei de muncă în zonele urbane;
♦ Neadaptarea la normele comunităţii europene deoarece nu există un centru de informare a programelor încurajate de Uniunea Europeană;
♦ Îmbătrânirea populaţiei ca rezultat al migraţiei tineretului.

 

Infrastructura tehnico-edilitară şi de mediu

Puncte tari:
♦ Un mediu curat, datorită situării într-o zonă deluroasă nepoluată;
♦ Există reţea principală de alimentare cu apă;
♦ Există reţea de iluminat public în comună;
♦ Reţeaua hidrografică este formată din râul Someş, pâraie, văi şi izvoare de suprafaţă;
♦ Comuna are reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare;
♦ Comuna este electrificată in intregime;
♦ Comuna este dotată cu reţea de gaze naturale;
♦ Este finalizat proiectul ECOSISTEM: proiect asociativ de colectare a deşeurilor;

Puncte slabe:
♦ Starea precară a unor sedii de bază din localităţile componente ale comunei;
♦ Reţeaua de apa necesită extindere pentru a acoperii tot efectivul comunei;
♦ Debitul de apă este insuficent în perioadele secetoase;
♦ Reţeaua de canalizare necesită extindere.
Oportunităţi:
♦ Există proiecte pentru extinderea reţelei de apă şi suplimentare debit de apă , care face parte dintr-un proiect integrat şi se află în Studiu de Fezabilitate;
♦ Exista proiect de extindere a reţelei de canalizare a apelor menajere.

Ameninţări:
♦ Valoarea mare a contribuţiei locale pentru proiecte şi lucrări, rambursarea oricărei finanţări făcându-se retroactiv;
♦ Există riscul surpării malurilor Someşului dacă acestea nu se consolidează;
 
Economia
Puncte tari:
♦ Numărul semnificativ al ciupercilor, fructelor de pădure şi a plantelor medicinale pe care pădurile înconjurătoare îl oferă;
♦ În comună există o firmă recent înfiinţată specializată în prelucrarea produselor lactate;
♦ Existenţa forţei de muncă la nivel de comună axată în special pe munci agricole şi forestiere;
♦ Peisajele atractive, bogăţia florei şi a faunei zonale pe de o parte şi caracterul deosebit al oamenilor locului împletit cu diversitatea datinilor şi a obiceiurilor pe de altă parte, formează împreună o resursă turistică de mare valoare;
♦ Apa Someşului constituie unul din cele mai importante râuri din reţeaua hidrografică a Maramureşului;
♦ Comuna deţine o suprafaţă mare de teren agricol şi o asociaţie agricolă ce se ocupă cu gestionarea acestuia;
♦ Din 1990 in comună s-au înfiinţat firme în domeniul prelucrării lemnului, sticlei,procesarea laptelui, procesarea culturilor din ulei de floarea soarelui;
♦ În cadrul comunei s-a infiintat o fermă de creştere a melcilor;
♦ Comuna dispune de un centru de desfacere al materialelor de construcţie şi de o firmă de prelucrare a lemnului;
♦ La nivelul comunei se poate remarca de asemenea şi industria alimentară şi a bauturilor alcoolice.
Puncte slabe:
♦ Mentalitatea refractară la ideea de capitalizare a bunurilor şi a resurselor naturale;
♦ Inexistenţa unui plan de investiţii bine determinat la nivel de comună;
♦ Serviciile suferă datorită infrastructurii edilitare şi de transporturi care nu este la standarde ridicate;
♦ Nu este exploatat potenţialul comunei în domeniul turistic.
Oportunităţi:
♦ Activitatea de prelucare a fructelor de pădure poate fii propice deoarece zona deţine resurse consistente în domeniu;
♦ Valoarea relativ mică a terenului aferent localităţii care poate fii un factor de decizie pentru posibilii investitori;
♦ Existenţa unei suprafeţe de teren lângă mănăstirea Făget ce poate fi folosită pentru crearea unei zone turistice;
♦ Există un proiect ce are în vedere realizarea unei zone industriale la ieşirea spre Ariniş.
Ameninţări:
♦ Plecarea tinerilor din comună datorită lipsei locurilor de muncă;
♦ Riscul diminuării, închiderii sau neînceperii activităţilor economice datorită stării precare a infrastructurii;
♦ Focalizarea investiţiilor pe raza oraşului Baia Mare;
♦ Dispariţia în timp a culturii tradiţionale dacă nu se promovează cel puţin la nivel naţional;
♦ Dezinteresul străinilor faţă de comună dacă nu se crează structuri de turism.
 
Sănătate
Puncte tari:
♦ Existenţa unui dispensar uman;
♦ Existenţa unei farmacii în comună;
♦ Existenţa a 3 cabinete medicale cu medici de familie;
♦ Distanţa relativ mică faţă de spitalul Baia Mare care poate asigura asistenţă medicală de calitate.
Puncte slabe:
♦ Numărul mic al specialiştilor şi al personalului medical.
Oportunităţi:
♦ Potenţial pentru cultivarea de plante medicinale, şi eventual a unui laborator pentru studiul efectelor acestora.
♦ Există un proiect pentru înfiinţarea unui centru pentru situaţii de urgenţă la nivelul comunei;
♦ Existenţa unor proiecte de infiinţare a unor centre de ingrijire socială şi de odihnă;
Ameninţări:
♦ Funcţionarea în condiţii necorespunzătoare dacă nu se dotează cu materiale de uz curent medical actual.
 
Învăţământ
Puncte tari:
♦ Existenţa unităţilor de învăţământ şcolare şi preşcolare în comună.
♦ Existenţa cadrului didactic în măsura satisfăcătoare ca şi calitate şi diversitate.
♦ Existenţa unui centru de educare şi integrare al rromilor
♦ De curând s-a efectuat reabilitarea gradiniţei si a şcolii cu clasele V-VIII
Puncte slabe:
♦ Inexistenţa unei săli de sport în care copiii să-şi desfăşoare activităţile sportive şi care să găzduiască alte activităţi de acest gen.
♦ Nu există o grădiniţă cu program prelungit, ar fi nevoie.
♦ Scoala cu clasele I-IV necesită reabilitare.
Oportunităţi:
♦ Distanţa relativ mică până la oraşul Baia Mare unde tinerii işi pot continua studiile şi astfel, menţinerea unui nivel destul de ridicat de specialişti şi meseriaşi la nivel de comună.
Ameninţări:
♦ Riscul neadaptării elevilor care merg la specializări datorită lipsei dotărilor, în special a celor informatice.
♦ Pierderea îndeletnicirii în meseriile tradiţionale deoarece nu se promovează aceste aspecte într-un cadru organizat.

 

Cultură şi sport

Puncte tari:
♦ Existenţa în comună a Căminului Cultural a cărui reabilitare a fost finalizată în 2006
♦ Comuna dispune de o bibliotecă
♦ Existenţa bazei sportive si a unei echipe de fotbal locale.
♦ Mănăstirea Făget este un loc binecuvântat ,fiind singura mănăstire din zona Codru-Someş
Puncte slabe:
♦ Inexistenţa unui parc de agrement şi a unui loc de joacă pentru copii la nivel de comună;
♦ Orele de sport se desfăşoară precar pe timpul iernii,
♦ Baza sportivă necesită reabilitare pentru a îmbunătăţii performanţele echipei de fotbal locale
Oportunităţi:
♦ Există proiect pentru modernizarea Caminului Cultural din comună;
♦ Proiect de înfiinţare a unui centru pentru păstrarea tradiţiilor comunei;
♦ Există proiect pentru amenajarea bazei sportive locale ce are în vedere amenajarea nocturnei, vestiarelor, introducerea de tribune, parcare şi amenajare gazon;
♦ Proiect depus pentru înfiinţarea unei săli de sport tip 2 (50 locuri );
♦ Existenţa unui centru de educare şi intergare sociala a rromilor ce urmează a fi pus in funcţiune.
Ameninţări:
♦ Dificultatea obţinerii finanţărilor pentru cultură şi sport (infrastructură şi activităţi);
♦ Având în vedere condiţiile precare în care se desfăşoară orele de sport, sunt îngrădite posibilele performanţe ale elevilor.
 
Administraţie publică locală şi participare civică
Puncte tari:
♦ Interesul primarului şi a personalului primăriei pentru identificarea şi soluţionarea problemelor (identificarea surselor de finanţare, a firmelor de proiectare, consultanţă, colaborarea cu acestea);
♦ Există la nivel de primărie personal cu experienţă şi bunăvoinţă cu care se pot desfăşura activităţi de creştere la nivel de comună;
♦ Reacţie pozitivă a cetăţenilor comunei în identificarea problemelor şi a soluţiilor de dezvoltare atât la nivel personal cât şi la nivel de comună;
♦ A fost implementat un proiect ce a avut in vedere îmbunatăţirea capacităţii lucrative a administraţiei publice prin dotări IT, calculatoare şi instruirea personalului.
Puncte slabe:
♦ Inexistenţa în comună a unui centru de informare privind finanţările UE în perioada actuală 2009-2013;
♦ Oamenii nu au informaţii de bază în ceea ce priveşte un program de dezvoltare durabilă.
Oportunităţi:
♦ Existenţa proiectelor de Modernizare a Administraţiei Publice care permit o creştere semnificativă în ceea ce priveşte relaţionarea administraţiei locale cu structurile europene de implementare a strategiilor de dezvoltare. (Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative - program adoptat pe 21 noiembrie 2007);
♦ Admistraţia publică are in vedere crearea unei zone centrale de agrement si a unui spaţiu de joacă pentru copii.
Ameninţări:
♦ Nu există un centru de perfecţionare a forţei de muncă astfel încât populaţia să fie conştientă de necesităţile actuale ale pieţei în vederea calificării pentru adaptarea la aceste condiţii;
♦ Nu există un centru de informare europeană care să dezvolte percepţia cetăţenilor asupra proiectelor care pot fi realizate prin fonduri europene.