Atribuţii

       -elaborează proiecte de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ - teritoariale şi le supune aprobării consiliului local ;

-ia masuri pentru prevenirea şi după caz gestionarea situaţiilor de urgenţă ;

- răspunde de organizarea , indrumarea şi instruirea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi PSI ;
-ia masuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art.36 alin (6) lit. a-d din Legea nr. 215/2001 , republicată ;

- propune primarului masuri de stimulare a salariatilor merituosi sau aplicarea de sanctiuni disciplinare impotriva celor vinovati de savarsirea unor abateri, conform prevederilor legale si ale Regulamentului de organizare si functionare.

- supravegheaza respectarea prevederilor legale in toate actele si activitatile din sectoarele date in coordonare si conducere;

- coordoneaza activitatile de control privind disciplina in constructii, luand masuri de intrare in legalitate , acolo unde constata abateri de la prevederile legale;

- ia masuri pentru aplicarea normelor legale si tehnico-edilitare pentru amenajarea si folosirea eficienta a terenurilor din intravilan, respectarea perimetrului construibil si a regimului de constructie;

- solutioneaza operativ, in spiritul legii,atat constatarile Corpului de control si disciplina in constructii, cat si eliberarea autorizatiilor de constructii, in conformitate cu planurile urbanistice;

- participa la sedintele comisiilor de specialitate ale consiliului local si asigura asistenta de specialitate pentru aceste comisii, in domeniile pe care le coordoneaza;

- raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei

- asigura informarea periodica a primarului asupra stadiului inventarierii si intocmirii evidentei patrimoniului ;

- tine audiente si probleme specifice domeniilor pe care le coordoneaza;

- ţine evidenţa lucrărilor şi realizează pontajul pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat ;

-ia masuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere , industriale sau de orice fel , pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă de pe raza comunei , precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor , în vederea asigurării scurgerii apelor ;

- ia măsuri si raspunde de întreţinerea drumurilor publice, a trotuarelor, a santurilor de scurgere a apelor, podeţelor, spaţiilor din domeniul public şi privat al comunei ;

-organizează şi cooordoneaza activitatea de alimentare cu apă, canalizare, salubritate prin serviciile abilitate, precum şi a personalului angajat, conform organigramei aprobate ;

- controleaza igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate ;

- efectuează instructajul din punct de vedere al protecţiei muncii pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 , privind venitul minim garantat ;

- duce la îndeplinire orice alte dipoziţii ale primarului, hotărâri ale consiliului local, cât şi cele care emana din legile in vigoare;